انواع پرسشنامه مورد استفاده دانشجویان

انواع پرسشنامه مورد استفاده تحقیقات دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی

پرسشنامه مقایسه وضعيت آموزشي و مديريتي مدارس دولتي

همكار گرامي و معلم ارجمند

با تقديم سلام و احترام

 

پرسشنامه اي كه پيش رو داريد جهت جمع آوري اطلاعات لازم در يك پروژه تحقيقي تحت عنوان: « مقايسه وضعيت آموزشي و مديريتي مدارس دولتي و غير انتفاعي استان ...» مي باشد و اطلاعات بدست آمده صرفا به همين منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. كه بخش اول آن مربوط به ويژگيهاي فردي حضرتعالي و بخش دوم مربوط به ويژگيهاي مهارتي مدير مدرسه از ديدگاه شما مي باشد .مسلما توفيق ما در اين پژوهش مرهون همكاري صميمانه جنابعالي است و قبلا از اين بذل محبت شما سپاسگذاريم .

با تشکر

 

 

الف- ويژگيهاي فردي

سن

 

25-20¡

30-26¡

35-31¡

40-36¡

45-41¡

46 و بیشتر¡

 

سابقه کار

 

5-1¡

10-6¡

15-11¡

20-16¡

25-21¡

26 وبیشتر¡

 

مدرک تحصیلی

 

دیپلم¡

فوق دیپلم¡

لیسانس¡

فوق لیسانس وبالاتر¡

 

رشته تحصیلی:

آموزش ابتدایی¡

سایر رشته ها¡

نوع مدرسه:

دولتی¡

غیرانتفاعی¡

دوره هاي آموزش ضمن خدمت تخصصي:   ............. ساعت

ناحیه محل خدمت:      ...................


ب- ويژگيهاي مهارتي مديران (توسط معلمان تکمیل گردد)

 

رديف
عنوان

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

خيلي ضعيف

1

مهارت بيان و سخنوري

 

 

 

 

 

2

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با معلمان

 

 

 

 

 

3

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با دانش آموزان

 

 

 

 

 

4

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با اولياء دانش آموزان

 

 

 

 

 

5

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با اداره متبوع

 

 

 

 

 

6

مهارت در تشكيل و اداره جلسات و شوراهاي مدرسه

 ( شوراي معلمان،انجمن اولياء و مربيان و ...)

 

 

 

 

 

7

مهارت ايجاد نظم و انضباط در كار اداري و آموزشي

 

 

 

 

 

8

ميزان اطلاعات مدير از ضوابط اداري ، مالي و آموزشي

 

 

 

 

 

9

مهارت در تشخيص به موقع مسائل و مشكلات اداري و آموزشي

 

 

 

 

 

10

ميزان قاطعيت در تصميم گيري

 

 

 

 

 

11

ميزان پيگيري تصميمات اتخاذ شده تا مرحله اجراء

 

 

 

 

 

12

توانايي بهره گيري از نظرات و تجارب ديگران

 

 

 

 

 

13

توانايي جذب مشاركتهاي مردمي جهت اداره بهينه مدرسه

 

 

 

 

 

14

توانايي بهره وري مطلوب از امكانات موجود آموزشگاه

 

 

 

 

 

15

الگو بودن در نظم و انضباط براي ساير كاركنان اداري و آموزشي

 

 

 

 

 

16

توانايي تنظيم برنامه آموزشي مدرسه

 

 

 

 

 

17

توانايي تنظيم امور فوق برنامه (مراسم آغازین، جشنها، سوگواريها، و ... )

 

 

 

 

 

18

توانايي نظارت و راهنمايي معلمان در امر تدريس

 

 

 

 

 

19

توانايي نظارت و راهنمايي معلمان در امر ارزشيابي تحصيلي

 

 

 

 

 

 

همكار گرامي و مدير محترم

با تقديم سلام و احترام

 

پرسشنامه اي كه پيش رو داريد جهت جمع آوري اطلاعات لازم در يك پروژه تحقيقي تحت عنوان: « مقايسه وضعيت آموزشي و مديريتي مدارس دولتي و غير انتفاعي استان ...» مي باشد و اطلاعات بدست آمده صرفا به همين منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. كه بخش اول آن مربوط به ويژگيهاي فردي حضرتعالي و بخش دوم مربوط به ويژگيهاي مهارتي معلمان مدرسه از ديدگاه شما مي باشد. مسلما توفيق ما دراين پژوهش مرهون همكاري صميمانه جنابعالي است و قبلا از اين بذل محبت شما سپاسگذاريم.

 با تشکر

 

 

الف- ويژگيهاي فردي

سن

 

25-20¡

30-26¡

35-31¡

40-36¡

45-41¡

46 و بیشتر¡

 

سابقه کار

 

5-1¡

10-6¡

15-11¡

20-16¡

25-21¡

26 وبیشتر¡

 

سابقه مدیریت

 

5-1¡

10-6¡

15-11¡

20-16¡

25-21¡

26 وبیشتر¡

 

مدرک تحصیلی

 

دیپلم¡

فوق دیپلم¡

لیسانس¡

فوق لیسانس وبالاتر¡

 

رشته تحصیلی:

علوم تربیتی¡

سایر رشته ها¡

گرایش تحصیلی:

دبیری¡

غیردبیری¡

دوره هاي آموزش ضمن خدمت مرتبط با مدیریت:    ............. ساعت

ب- ويژگيهاي مهارتي معلمان  (توسط مدیران تکمیل گردد)

 

 

رديف
عنوان

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

خيلي ضعيف

1

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با مديريت مدرسه

 

 

 

 

 

2

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با همكاران

 

 

 

 

 

3

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با دانش آموزان

 

 

 

 

 

4

مهارت ايجاد ارتباط مفيد و موثر با اولياء دانش آموزان

 

 

 

 

 

5

مهارت بيان و سخنوري

 

 

 

 

 

6

مهارت ايجاد انگيزه و جلب توجه دانش آموزان

 

 

 

 

 

7

مهارت در مديريت كلاس درس

 

 

 

 

 

8

مهارت در توجه به تفاوتهاي فردي و لحاظ كردن آن در تدريس

 

 

 

 

 

9

مهارت در به كارگيري روشهاي متنوع تدريس

 

 

 

 

 

10

مهارت در بررسي تكاليف و فعاليتهاي دانش آموزان  و ارائه بازخوردهاي اصلاحي به دانش آموزان

 

 

 

 

 

11

مهارت استفاده از رسانه هاي آموزشي

 

 

 

 

 

12

مهارت در تعيين تكاليف متنوع در راستاي اهداف آموزشي براي دانش آموزان

 

 

 

 

 

13

مهارت ايجاد نشاط و شادابي در كلاس

 

 

 

 

 

14

مهارت استفاده از روشهاي متنوع (كمي و كيفي) ارزشيابي تحصيلي

 

 

 

 

 

15

مهارت در گوش دادن به سخنان دانش آموزان و توجه به آنان

 

 

 

 

 

16

مهارت در تشويق و ترغيب دانش آموزان

 

 

 

 

 

17

مهارت در تهيه و تنظيم طرح درس و استفاده از آن در كلاس

 

 

 

 

 

18

مهارتهاي غير كلامي در ارتباط

 

 

 

 

 

19

ميزان جديت و پيگيري در فرآيند ياددهي – يادگيري

 

 

 

 

 

20

ميزان خويشتن داري وواكنشهاي ارادي در برابر رويدادهاي پيش بيني نشده

 

 

 

 

 

21

ميزان خلاقيت

 

 

 

 

 

22

تسلط به محتواي دروس

 

 

 

 

 

 


ج شاخصهاي آموزشي و پرورشي:

 

1.معدل دانش آموزان :

2.نرخ قبولي :

3.سرانه فضاي آموزشي :    .............. متر مربع براي هر نفر

4. سرانه فضای ورزشي:      .............. متر مربع براي هر نفر

5. ميانگين تراكم دانش آموز در كلاس .......................

6. مدرسه كتابخانه    دارد               ندارد                مساحت كتابخانه................    سرانه كتاب............

7. مدرسه نمازخانه   دارد               ندارد                مساحت نمازخانه...............

8. تعداد اردوها و گردشهاي علمي در سال ........................

9. تعداد مقامات كسب شده در مسابقات فرهنگي هنري در سال .......................

10. تعداد مقام های كسب شده در مسابقات ورزشي در سال ........................

11. تعداد دانش آموزان پذيرفته شده در مدارس تيزهوشان (متوسط سالانه)..........................

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ مهر۱۳۹۰ساعت   توسط استاد راهنما  |